www2.hansjorn.dk:

Lokalsamfundet skal fremstå med en egen identitet, hvor kulturen er et vedkommmende element, således at det ikke kun er stedet, hvor man bor, køber ind o.s.v.

Det er vigtigt, at der er gode rammer at udfolde sig i, for såvel børn, som voksne og ældre.

Socialdemokratiet vil føre en politik, der sikrer dette.

Resultater

I den forløbne 4-års periode er mange af Socialdemokratitets kultur- og fritidspolitiske mål opnået:

  • Vi fik gennemført båede en kulturkonference og en fritidskonference
  • Efter oplæg fra Socicaldemokratiet er en målsætning for det kulturelle område vedtaget af kommunalbestyrelsen
  • I næste kommunalbestyrelsesperiode oprettes et selvstændigt kulturelt udvalg
  • En kulturmedarbejder er ansat (puljejob)
  • Biografen er udbygget - med yderligere en sal
  • Skovhuset renoveres og udbygges
  • Byggeriet af klubhuset til Værløse Boldklub er næste fuldført

Kulturelle mål

Kulturen skal fremstå som et vedkommende element i lokalsamfundet.

Værløse kommune skal gennem egne initiativer og støtte indenfor det kulturelle område fremme varierende og kvalitetsbetonede kulturaktiviteter, som er af værdi for borgerne.

Kulturen i Værløse

skal som udgangspunkt give borgerne muligheder for:

  • at nyde kunst, musik, teater, film mv. og/eller
  • at yde og skabe kunstneriske/kulturelle værker og oplevelser i lokalsamfundet.

Kulturen skal være et naturligt led i borgernes selvstændige oplevelse og udfoldelse.

Kulturen skal ligeledes være et aktivt element i lokalsamfundets udvikling.

Der skal lægges vægt på en byplanlægning, der både er social og kulturel rummelig. Når kommunen bygger, skal der altid afsættes midler til kunstnerisk udsmykning indenfor og udenfor. Private bygherrer skal ligeledes tilskyndes til kunstnerisk udsmykning.

Svømmehal

Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for at få etableret en familiesvømmehal - en moderne svømmehal med bademuligheder både for børn, voksne og ældre.

Udnyttelse af alternative energiformer og en høj grad af selvbetjening kan medvirke til at holde driftsomkostningerne på et lavt niveau.

De unge

I højere grad bør aktiviteter for ungdommen styrkes. Det gælder musik, teater, ungdomsklubber, spejdere og idrætsforeninger m.fl.

Den samlede ramme for "Værløseordningen" - der indebærer støtte til foreningslivet i form af tilskud til trænere, instruktører, rejser og redskaber m.m. - ønskes styrket og i højere grad målrettet mod børn og unge.

Idrætsfritidsklub

Socialdemokratiet har foreslået en anden form for fritidsklub for de 10-14årige - en klub varetaget af idrætsforeningerne i det ny klubhus til Værløse Boldklub. Herved kunne børnene få glæde af alle de nærliggende aktiviteter, håndbold, fodbold, tennis, badminton, basket m.m. og med tiden svømning - foruden de sædvanlige klubaktiviteter.

Der var flertal for ideen i Kommunalbestyrelsen, men idrætsklubben kunne desværre ikke oprettes, da idrætsforeningerne på daværende tidspunkt ikke ville deltage.

Kulturfritidsklub

Herefter har Socialdemokratiet foreslået en kulturklub.

Idegrundlaget er noget bredere end for en idrætsklub. I klubben skal børnene delagtiggøres i kulturelle oplevelser og inspireres til selvstændigt at arbejde med kulturelle emner, herunder kunst, musik, drama, idræt m.v. Foruden en pædagogisk ledelse - som forudsættes at have en del kendskab til emnerne - skal der i perioder/timer ansættes kunstnere, forfattere, musikere og dramatikere som inspiratorer. Der skal samarbejdes med lokale kulturelle foreninger.

Kulturelt center

Af hensyn til Syvstjernescenen og børneteatret skal festsalen på Syvstjerneskolen forbedres. På længere sigt ønsker Socialdemokratiet et kulturelt center, enten på Bymidten eller ved at indrette det gamle Jonstrup Seminarium til kulturcenter.

Kulturaktiviteter kan bidrage til fremme af den mellemfolkelige forståelse. Den øgede internationalisering og tilstedeværelsen af andre nationaliteter i Danmark øger behover for gensidig kendskab til og viden om forskellige kulturer. En venskabsby bør overvejes.

 

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001