landbrugsavisen.dk
dette er en "dyb lænke", hvis den ikke virker, så gå ind på landbrugsavisen.dk og fortsæt med dagens avis - og gå så ned til 2006, november 21, landet rundt

landbrugsavisenLandbrugsavisen fra 21. november 2006

har en artikel om Thomas Hansen - og borgmester Jesper Bach's reaktion.

Titlen er:  Kommunen tager min jord til alt for lille erstatning

Klik på lænken i rubrikken til venstre og/eller læs en søgevejledning
www.kms.dk
på dette offentlige web-sted kan man gå ind under matrikelkort: Find et sted
hvorefter man indtaster vejnavn og måske kommunenavn, hvis der er flere muligheder.

Så får man et kort, der også kan indeholde miljøoplysninger om grunden (hvis det er undersøgt)

Det er en del af åbenheden i den offentlige forvaltning, hvor det forsøges at give borgerne adgang til vitale oplysninger om miljøet, som måske kan føre til en større opmærksomhed omkring vanskeligt tilgængelige problemstillnger

MatrikelkortKort- og Matrikelstyrelsen

har en hjemmeside, hvor man kan se kort over de forskellige matrikler - herunder også, om jordens forurening.

ref.: Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside "find et sted": Lejrvej, Værløse Kommune (gratis)

Matrikel 5a tilhører Thomas Hansen, nedenunder ses Lejrvej og så følger Nordlejren fra den tidligere Flyvestation Værløse

Forurenede arealer kortlægges enten på vidensniveau 1 (V1) eller på vidensniveau 2 (V2) - det sidste er tilfælde for den nederste del af kortet vist her.

www.vaerloese.dk
Det følgende er web-redaktionens betragtninger over Værløse Kommunes fremgangsmåde i denne sag:

Det er svært at se fra dette referat, at der er problemer - og dog er en ekspropriation en alvorlig sag - fordi almenvellet jo skal dokumenteres igen og igen - hvis nogen tillader sig at anføre, at der er tale om, at en privat boligbebyggelse skal tilgodeses med 3 meter forhaver

Det er også bemærkelsesværdigt, at kommunen møder op med det tunge artilleri - man kan godt forestille sig, at enkeltpersonen eg. Thomas Hansen står magtesløs i den situation

Så spørgsmålet er, om det er almenvellet eller om det er Kubens boliger, der får gavn af vejforlægningen på de 3 m
man kunne her ønske sig et overslag over, hvad det koster for borgerne at etablere denne forlægning - hvor mange det gavner - og så dividere det ene op i det andet tal

Man ser også, at udvalget har taget til efterretning, at indtægterne fra salg af overskydende vejareal vil blive modregnet - eller sagt på almindelig dansk: En lodsejer får 10 kr/kvadradmeter - og da vejarealet nu ryger ind i byzone, betyder det en stigning til "normal takst", måske 2-3.000kr/kvadrameter - alt sammen på almenvellets vegne

Det er spørgsmålet, om det er lovligt at begå den slags konstruktive bogføringer i kommunale budgetter - at ekspropriere billig landzonejord og så "modregne" det i den dyrere byzonejord

Kun hvis almenvellet kræver det, dvs. hvis der er saglige grunde, der taler for at ekspropriere, f.eks. en øget vejbelastning i området - hvilket er svært at få øje på - kan man vel foretage en ekspropriation

Teknik- og Miljøudvalget i Værløse Kommune

holdt møde den 15. november 2006 og iflg. referatet (der kan læses på kommunens hjemmeside - se lænke til venstre)

Deltagere

Heidi Maak (V), formand - Erik Eefsen (C) - Jens Svendsen (A) - John I. Allentoft (C) og Jeanette Tabrizi-Christensen (H)  (der havde meldt afbud)

Beslutning

Blev taget til efterretning

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sagens indhold

I forbindelse med omdannelse af Nordlejren fra militærteknisk anlæg til beboelsesområde vil trafikbelastningen af den kommunale vej Lejrvej ændres. Strækningen fra nordvagten mod Fruegård vil skifte status fra en adgangsvej for nogle få boliger til at være fordelingsvej til den nye bydels boliger. For at ændre på den eksisterende vej er det i den vedtagne lokalplan 72 for området forudsat, at der sker en udvidelse og forlægning af kørebanen på denne strækning.
..
På mødet den 11.10.2006 besluttede udvalget, at Lejrvej skal forlægges 3 m mod nord, og at erhvervelse af arealerne skal ske ved ekspropriation. Udvalget udpegede John I. Allentoft og Heidi Maak til at deltage i åstedsforretningen.
...
For Værløse Kommune deltager foruden de udpegede udvalgsmedlemmer teknisk direktør Hans Jørgen Mortensen, planchef Asbjørn Gade-Nielsen, leder af Teknik- og Miljøafdelingen Hans Dyrby Kloch, jurist Sten Gensman og landinspektør Steen Boe fra Landinspektørfirmaet Brühl & Boe.
..
Der har fra en af lodsejerne været anmodning om udsættelse af åstedsforretningen. Centret har efter behandling af anmodningen valgt at fastholde tidspunktet for åstedsforretningen for at undgå yderligere forsinkelser af projektet. En udsættelse vil kræve godkendelse af udvalget med efterfølgende offentlighedsfase m.v., hvilket vil betyde, at åstedsforretningen skulle udsættes til 2007. Korrespondancen med lodsejeren er vedlagt.
..

Møde den 11. oktober 2006

På dette møde fremgår det af referatet under punkt 9:

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Omkostningerne til ekspropriation og det efterfølgende anlægsarbejde afholdes over projekt 426000. Indtægterne fra salg af overskydende vejareal vil blive modregnet.

Thomas Hansen skrev første gang til Kajs Avis om sit problem: KUBEN og Værløse kommunes grådighed kender ingen grænser. - det blev optaget i avisen torsdag den 9. november 2006 side 8

Der er nu  billeder fra åstedet, bl.a. af den blinde gavl

Den blinde gavl
den blinde gavl
vejforlægningen
ret ind til højre

Har du kommentarer til alt dette, så er der mulighed for at indgive dem via en web-log, som web-redaktionen har oprettet som et forsøg
Adressen er:
http://xn--hansjrn-u1a.dk/wordpress/
og du kan så lede efter artiklen Almenvellet

eller du kan trykke på denne direkte lænke
God fornøjelse!

Thomas HansenÅstedsforretning 14. nov til orientering

14. november 2006 / af Thomas Hansen

Følgende meddelelse bedes ført til protokol
 
Jeg skal meddele, at min hustru der også er part i sagen, ikke kan deltage på grund af sygdom og jeg har ikke fuldmagt til at træffe beslutninger på hendes vegne.
 
Vores advokat er i udlandet i øjeblikket, han har bedt Værløse kommune om udsættelse af dette møde, men Værløse kommune har nægtet at i mødekomme dette. Den kategoriske nægtelse af vores rettigheder og retssikkerhedsmæssige garantier er indberettet til Tilsynet i Københavns statsamt.
 
Jeg skal protestere overfor en ekspropriation af vores ejendom med 3 m, som kun har formål til genboens private haver.
 
Vejbredden på 10 m er rigelig bredde til at betjene de nuværende og kommende beboere på denne blinde villavej.
 
Ejendommen 'Infirmeriet' som ligger modsat vores ejendom op til Lejrvej, har ingen vinduer i skellet ud mod vejen.
 
Man har i Lokalplan 72 vedtaget en vejdifferentiering, således at cykler og gående føres igennem Nordlejren / Lånshøj fra vagtposten. Dette stykke af Lejrvej fra vagtposten, skal kun anvendes af biler.
 
I Lokalplan 72  er vores matrikel nr 5 a ikke nævnt i § 2, derfor har Lokalplan ingen legal juridisk krav på vores ejendom.
 
En 3 m vejforlægning kun til fordel for private haver til genboen 'Infirmeriet' er en krænkelse af den private ejendomsret. Vejforlægningen er ikke til almenvellets vel, og det er mere end rigeligt med 10 m. vejbredde
 
I Naturklagenævnet afgørelse 21.december 2004 i sagen om Akut udlæg af nye boligarealer Nordlejren i Værløse kommune er det afgjort at omlægningen til byzone alene er forsvarets behov for at afhænde arealet og ikke et akut boligbehov i Værløse kommune. HURs vurderingskriterier for udlæg til boligareal er ikke opfyldt. Hverken KUBEN eller Værløse kommune kan derfor påberåbe sig ret til eller på almentvællets vegne ret til en udvidelse af KUBENs  grund på vores matrikel eller den påtænkte vejforlægning.
 
Mosedamgaard den 14. november 2006
Thomas Hansen
Lejrvej 2
3500 Værløse

Valid HTML 4.01 Transitional27. november©2006 web-redaktionen